Business is booming.

ممنوعیت سفر ایرانیان ( دستورات ترامپ )

ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا به صورت کامل نبوده و ترامپ هم نمی تواند مانع از ورود هم میهنان ما به خاک این کشور شود. بسیاری از ایرانیان فکر می کنند پس از این قانون حتی دیگر نمی توان تحت عنوان توریست به این کشور سفر کرد. خب این تفکر اشتباه است چرا که قانونی برای ممنوعیت ۱۰۰% ورود ایرانیان وجود ندارد. تنها قوانین برای آن دسته کشور هایی که ترامپ ذکر کرده، سخت گیرانه تر شده و شما حتما به یک وکیل نیاز خواهید داشت.

ممنوعیت سفر ایرانیان به آمریکا برای دسته های سیاسی یا نظامی بیشتر بوده و شامل تمام مردم ایران نمی شود!

ممنوعیت سفر ایرانیان به آمریکا
این قانون تنها برای محدودیت ورود می باشد. سازمان امور مهاجرت و شهروندی آمریکا به چندین وکیل اجازه داده است تا در امور مهاجرت به صورت اختصاصی به اتباع دیگر کشور ها کمک نمایند. ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا بحث پیچیده ای نبوده و شما از این بابت دغدغه ای نداشته باشید!
مقالات مرتبط ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا

۱-

۲-

۳-