Business is booming.

مهاجرت به آمریکا از طریق خانواده

کسانی هستند که هم اکنون هم شهروند آمریکا به حساب می آیند. بله این یک شانس بزرگ است و برای همه اتفاق نمی افتد. در این قسمت تلاش شده تا ماده و تصبره های موجود درباره قانون مهاجرت به آمریکا از طریق بستگان درجه اول یا خانواده آن ها را برای شما شرح دهیم.

مهاجرت به آمریکا از طریق خانواده
بسیاری از مردم هستند که پدربزرگ یا مادربزرگ آمریکایی داشته و خبر ندارند. این دسته افراد به راحتی می توانند با کمی کمک به آمریکا مهاجرت نموده و زندگی جدیدی را آغاز نمایند.