Business is booming.

ویزا موقت H-2B آمریکا (کار های غیر کشاورزی)

ویزا موقت H-2B آمریکا برای مشاغلی می باشد که به کشاورزی مربوط نبوده و برای ۶۶ هزار نفر صادر می شود. البته تمام این ویزا ها برای کارگر ها نبوده و خانواده آنان را نیز شامل می شود.

این دسته ویزا قبل از سال دولتی (سال مالی) صادر می شود. البته ممکن است بعد سال مالی نیز جای باز وجود داشته باشد که آن هم بسته به پر یا خالی بودن جای باز خواهد بود.

مقالات

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

ویزا موقت برای کار های غیر کشاورزی (H-2B)
 ویزا موقت H-2B آمریکا مربوط به شغل هایی می باشد که جدا از کشاورزی بوده و به صورت موقت به افراد اختصاص می یابد و سالانه یک سهمیه خاصی را دریافت می کند. 
مقالات مرتبط ویزا موقت H-2B آمریکا

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-