Business is booming.

ویزای L-1 آمریکا

ویزای L-1 آمریکا برای مدیران شرکت یا کارخانه ها که دفتری در این کشور دارند صادر می شود. تا بتوانند به شرکت های خود سرکشی کرده و راحت تر به مدیریت خود بپردازند. صادر شدن این ویزا داخلی کارخانه داران بسیار آسان بوده و پروسه خاصی را نداره.
ولی توجه داشته باشید این مسائل و دریافت ویزای L-1 آمریکا ، بیشتر کارخانه داران به وکلای خود سپرده و از دخالت در امور دولتی و حقوقی خود داری می نمایند.

مقالات

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

ویزا داخلی برای کارخانه داران
این ویزا L-1 آمریکا بیشتر مناسب شرکت ها یا کارخانه داران می باشد. با داشتن این ویزا می توانید به کشوری که در آن شرکتی را دارید سفر بروید و از نحوه کار بازدید نمایید.
مقالات مرتبط ویزای L-1 آمریکا

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-